کد پاپ اپ 24 ساعته بدون کمترین مزاحمت با طول و اندازه دلخواه
ادامه مطلب کلیک کن

کد پاپ اپ 24 ساعته بدون کمترین مزاحمت با طول و اندازه دلخواه

<script>
website = "http://www.jojok.ir/chatroom.php";
width = 200;
height = 200;
 
function getCookie(c_name){
var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";");
for (i=0;i<ARRcookies.length;i++){
x=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
//code by vahid majidi
y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
x=x.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
if (x==c_name){
return unescape(y);
}
}
}
function setCookie(c_name,value){
var exdays=1;
var exdate=new Date();
//code by vahid majidi
exdate.setHours(exdate.getHours() + exdays);
var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
document.cookie=c_name + "=" + c_value;
}
function checkCookie(){
var username1=getCookie("tiptap");
var usernam = "tiptap";
if(username1==null){
window.open('','_parent','toolbar=1,location=1,directories=1,status=1,menubar=1,scrollbars=1,resizable=1');
window.focus();
}
if(username1=="" | username1==null){
if(window.open(website,'_blank','width='+width+',height='+height+',toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,menubar=1,resizable=1')){
window.focus();
//code by vahid majidi
setCookie("tiptap",usernam);
}
}
}
document.onclick = checkCookie;
if ((window.XMLHttpRequest==undefined) && (ActiveXObject != undefined)){
window.onload=checkCookie;
}
</script>

 

 نکته 1 : در خط اول آدرس وب سایت مورد نظر را وارد نمایید و در 2 خط بعدی در صورت دلخواه طول صفحه پاپ آپ و سپس ارتفاع صفحه پاپ آپ را تغییر دهید .

نکته 2 : این کد فقط در وبسایت عمل میکند و در localhost کار نمیکند .

پخش اختصاصی

گرداوری : محسن بخرد محمدی