کد پاپ اپ با طول و عرض بسیار کم


function openPop()
{
popWin=window.open('ادرس سایتی که میخوای تو پاپ اپ باز بشه','','width=عرض صفحه,height=ارتفاع');
popWin.blur();
}